HD Organic ขนาด 5 กิโลกรัม

    HD Organic ขนาด 5 กิโลกรัม


 

Code : 5KG
ขนาด: เล็ก
น้ำหนัก: 5kg
รายละเอียด:

 

วิธีการใช้

- ไม้ดอก ไม้ประดับ 10 กรัม ต่อ 1 กระถาง

-ไม้สวนไม่ยืนต้น 1-2 กิโลกรัม ต่อ ต้น

อัตราข้างต้นเป็นอัตราส่วนที่แนะนำ สามารถปรับปริมาณได้ ตามขนาดพื้นที่เพาะปลูก ขนาดของต้นพื้น หรือสภาพของต้นพืชตามความเหมาะสม

ระโยชน์     
    -ทำให้ดินร่วนซุย
    -เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างให้ดินอุ้มน้ำดีขึ้น
    -ช่วยให้กระบวนการปรุงอาหารของพืช ดียิ่งขึ้น 
    -ช่วยให้รากลงดินได้ลึกขึ้นและแผ่ได้กว้างขึ้น เพราะดินร่วนซุย 

คำแนะนำ
    -อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับสภาพดินและพืชที่ปลูก