HD Organic ขนาด 50 กิโลกรัม

    HD Organic ขนาด 50 กิโลกรัม


 

Code : 50KG
รายละเอียด:

วิธีการใช้
    -อัตราการใช้ 1 กระสอบ( 50 กก.) ต่อ พื้นที่1ไร่

    - ไม้ดอก ไม้ประดับ 10 กรัม ต่อ 1 กระถาง

    - ไม้สวนไม่ยืนต้น 1-2 กิโลกรัม ต่อ ต้น

อัตราข้างต้นเป็นอัตราส่วนที่แนะนำ สามารถปรับปริมาณได้ ตามขนาดพื้นที่เพาะปลูก ขนาดของต้นพื้น หรือสภาพของต้นพืชตามความเหมาะสม  

ระโยชน์    
    -ทำให้ดินร่วนซุย
    -เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างให้ดินอุ้มน้ำดีขึ้น
    -ช่วยให้กระบวนการปรุงอาหารของพืช ดียิ่งขึ้น
    -ช่วยให้รากลงดินได้ลึกขึ้นและแผ่ได้กว้างขึ้น เพราะดินร่วนซุย 

คำแนะนำ
    -อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับสภาพดินและพืชที่ปลูก

สามารถคลิกเข้ามาสอบถามได้ ที่  Live Chat