Gallery

HB-101 รูปผลงาน

HB-101ใช้กับมะนาว

สวนมะนาวลุงนา บ้านโคกกรวด จ.เพชรบูรณ์ใช้HB-101กับต้นมะนาวเห็นผลถึงความแตกต่างก่อนใช้BH-101กับต้นมะนาวโทรมใกล้จะตายจนมารู้จักHB-101แล้วใช้ฉีดพ่นทั่วไร่ทำให้ต้นมะนาวฟื้นแล้วกลับมาต้นสมบูรณ์แข็งแรงทำให้ลุงนากล่าวประโยชน์นี้ออกมา ไม่เชื่อก็ต้องเชื้อใช้ดีจริง


\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"