Gallery

HB-101 รูปผลงาน

HB-101 ใช้กับลำใย

ไร่ลำไยลุงจ้อน จ.ชัยภูมิ ก่อนจะใช้ HB-101 ต้นลำใยต้นโทรม ใบลำใยเหลือง หลังจากใช้ HB-101 แล้วเห็นได้ชัด ลำต้นสมบูรณ์ ใบเขียว ลูกลำใยใหญ่ผลผลิตดก ลูกลำใยรสชาติหวานกรอบ ลุงจ้อนพอใจมาก HB-101ใช้น้อยมากเพียงแค่ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผลที่ได้รับพอใจมาก


\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"