Gallery

HB-101 รูปผลงาน

HB-101 ใช้กับพุทธา

ไร่พุทธา คุณโย หลังจากใช้ HB-101 แล้ว ต้นพุทธาทนต่อโรคและแมลงทำให้ลดการใช้สารเคมีลดลง ผลผลิตลูกพุทธาใหญ่ขึ้นและดกมากขึ้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ หลังจากใช้ HB-101


\"\"

\"\"

\"\"

\"\"