Gallery

HB-101 รูปผลงาน

HB-101 ใช้กับมะเขือ

ไร่มะเขือ อ.ท่าพล จ.เพชรบูรณ์ ใช้ HB-101 ผลผลิตลูกใหญ่ขึ้นและดก ขนาดเก็บผลผลิตไปต้องหลายครั้งแล้วเป็นที่น่าพอใจ


\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"