Gallery

HB-101 รูปผลงาน

HB-101 ใช้กับผักกาดขาว

เฮียนก อยุที่บ้านโหล่งปง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ปลูกลุ้ย หรือถ้าทางภาคกลางจะเรียกว่าผักกาดขาว แปลงนี้ได้ใช้HB-101ใช้ตั้งแต่เริ่มปลูก โตเร็ว ใบเขียวดี มีความสด สมบูรณ์มาก ลูกค้ายอมรับว่าดี...


 \"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"