Gallery

HB-101 รูปผลงาน

HB-101 ใช้กับอ้อย

ไร่อ้อย คุณแสงเทียน อ.ชัยบาดาล อ.ลพบุรี ทดลองใช้กับไร่อ้อย ทำแปลงให้เห็นชัด ระหว่างที่ใช้ HB-101 กับไม่ได้ใช้ ผลออกมาแตกต่างกันมาก จนเป็นที่น่าพอใจต้นอ้อยที่ได้ใช้ HB-101 ฉีดพ่น ใช้ HB-101น้อยมาก แค่ 2 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร


รูปเปรียบใช้ HB-101 ใช้กับไม่ได้ใช้ (อ้อย อายุ 3 เดือน)

\"\"

รูปนี้ใช้ HB-101 ลำต้นใหญ่

 \"\"

รูปนี้ไม่ได้ใช้ HB-101 ลำต้นเล็กแก่น

\"\"

\"\"